Kim jesteśmy

Klub Przedsiębiorczych Mam jest projektem Fundacji Rodzic w mieście.

Kto przechowuje Twoje dane

Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Rodzic w mieście” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Modra 92B, 02-661 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 7010719498, REGON: 36844493800000, KRS: 0000697187.

Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Jako administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

Jakie dane przetwarzamy

Fundacja przetwarza dane osób, które:
– Zapisały się do newslettera Fundacji;
– Wzięły udział w wydarzeniach Fundacji wymagających rejestracji;
– Przekazały darowiznę na rzecz Fundacji;
– Skontaktowały się z Fundacją za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt at rodzicwmiescie.pl.

Zakres gromadzonych i analizowanych przez Fundację danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o udziale w akcjach oraz podpisanych petycjach, informacje o udzielonym wsparciu finansowym, informacje o otwieraniu wysłanych maili. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

Dane gromadzone za pośrednictwem stron Fundacji Rodzic w mieście

Wszystkie dane, gromadzone podczas wizyty na naszych stronach www (rodzicwmiescie.pl, blog.rodzicwmiescie.pl, zmaluchem.pl, klubprzedsiebiorczycgmam.pl) zbierane są w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszymi stronami i serwisami Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy korzystają z naszych stron i serwisów anonimowo, nie wymagamy rejestracji i nie dokonujemy identyfikacji.

Informacje i dane pochodzące z anonimowych ankiet umieszczanych na naszych stronach są zbierane i analizowane wyłącznie w celu badania zagadnień i problemów związanych z działalnością naszej Fundacji.
W przypadku akcji i wydarzeń, prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji. Uczestnikowi akcji zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom. Wyjątkiem są uprawnione do tego instytucje, które zażądają przekazania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawnych, a także dostawcy usług bazodanowych.

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)
Fundacja Rodzic w mieście wydawca strony internetowej rodzicwmiescie.pl, blog.rodzicwmiescie.pl oraz zmaluchem.pl używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używamy ciasteczek również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego zezwalamy wybranym podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne nam dane.

Newsletter Rodzic w mieście

Dane osobowe, uzyskane poprzez subskrybcję newslettera Fundacji, są przetwarzane za pomocą programów MailChimp® i Salesforce.org. Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu) są przetwarzane przez Fundację Rodzic w mieście w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera, informowania o wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz wszelkich działaniach składających się na realizację celów statutowych Fundacji.

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich zmiany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.W zakresie realizacji usługi newslettera oraz przesyłanie treści informacyjnych io działaniach Fundacji, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Fundacja Rodzic w mieście zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie i bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów prosimy o wysłanie wiadomości na na adres newsletter at rodzicwmiescie.pl (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Rodzic w mieście”). W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub e-mail na adres: newsletter@rodzicwmiescie.pl.

Dane darczyńców

Fundację Rodzic w mieście można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu do wpłat online PayU oraz za pośrednictwem Facebooka. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy dane wymagane przez bank darczyńcy, niezbędne do dokonania przelewu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu w postaci przekazania wsparcia finansowego na rzecz Fundacji. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji Rodzic w mieście Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, a także w celach sprawozdawczych Fundacji. Dane osobowe darczyńców Fundacja przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który jest rozumiany jako realizacja misji fundacji w postaci działań na rzecz pełnoprawnego udziału rodziców w przestrzeni publicznej.
Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej oraz w systemie Salesforce. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych poprzez kontakt pod mailem kontakt@rodzicwmiescie.pl

Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja Rodzic w mieście jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.

Dane osób aplikujących o pracę i wolontariat

Fundacja może gromadzić dane osób, które aplikują na stanowiska wolontariuszy i pracowników Fundacji. W przypadku rekrutacji stosowana jest zasada adekwatności – gromadzimy jedynie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Są to:
– imię i nazwisko;
– dane teleadresowe, niezbędne do kontaktu
– wykształcenie,
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podczas rekrutacji Fundacja nie gromadzi skanów dowodów osobistych. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą w odpowiednio zabezpieczonych systemach IT. Fundacja zobowiązuje się do usuwania danych w okresie do 30 dni od daty ich otrzymania.
Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu
Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenach rodzicwmiescie.pl, klubprzedsiebiorczychmam.pl oraz zmaluchen.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@rodzicwmiescie.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.